ori carafe, saskia huebner's Portfolio

saskia huebner   Ι   CPH


2017

ori carafe


Carafe and glass series with Normann Copenhagen for Tivoli. see productori carafe